მედიის ფინანსური გამჭვირვალობა, 2016

4 აპრილი, 2017 | ფინანსური გამჭვირვალობა

წინამდებარე კვლევა მიზნად მედიის ფინანსური შემოსავლების შესწავლას და მედიაში ინფორმაციისა და რეკლამის გავრცელების მიზნით საბიუჯეტო სახსრების განაწილების პრაქტიკის შესწავლას ისახავს მიზნად. 
ანგარიში ეყრდნობა დოკუმენტების ანალიზს, საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ ოფიციალურ ინფორმაციას, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებ-გვერდსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ხელმისაწვდომ დოკუმენტაციას, ასევე მედიით გავრცელებულ ცნობებს. 


პირველი ნაწილი მაუწყებლების მიერ დეკლარირებულ შემოსავლებს ასახავს, მეორეში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ინფორმაციისა და რეკლამის გავრცელების მიზნით მედია საშულაბებთან კონტრაქტების გაფორმების პრაქტიკაა მიმოხილული. ცალკე არის გამოყოფილი ის მედია საშუალებები, რომლებიც სიძულვილის ენას და ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებენ და საბიუჯეტო კონტრაქტებს იღებენ. 
ანგარიში 2016 წლის პერიოდს ასახავს.