თვითრეგულირება

15 სექტემბერი, 2023

მაუწყებლების თვითრეგულირების გზამკვლევი

რა არეგულირებს სამაუწყებლო მედიაში ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დარღვევის შემთხვევებს? „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნუ...

15 სექტემბერი, 2023

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის გზამკვლევი

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც დღეისათვის 360 ჟურნალისტს აერთიანებს. ქარტია განსაზღვრავს პროფესიული ქცევის სტანდარტებს , რომელთა დარღვევის შემთხვევაში, ნების...